Knihovna Biskupství litoměřického

Adresa

Knihovna Biskupství litoměřického
Dómské náměstí 1/1
412 01 Litoměřice

Kontaktní osoby

Mgr. Lada Hlaváčková
fond biskupské knihovny, sign. EPS
tel.: (+420) 416 707 549
mobil: (+420) 732 494 090
e-mail: knihovna@dltm.cz

Mgr. Filip Krinke
fond biskupské knihovny, sign. CAP
tel.: (+420) 416 707 536
e-mail: krinke@dltm.cz

Webový katalog

https://muzeum.tritius.cz/

Pro katalogizaci je použit katalogizační formát MARC21 a software Tritius.

Zřizovací listina Knihovny Biskupství litoměřického.pdf

Knihovní řád.pdf

Knihovna Biskupství litoměřického se skládá z fondů biskupské, kapitulní a příruční knihovny.

Kapitulní knihovna

17730

Litoměřická kapitulní knihovna obsahuje přibližně deset tisíc tisků datovaných od konce 15. až do 30. let 20. století. Knihy jsou rozděleny do čtyřiceti dvou skupin podle oborů s převahou církevní tématiky.

Knihovna litoměřické kapituly vznikala zřejmě postupně již od jejího založení r. 1057. Bohužel nejstarší část - část rukopisná - se nezachovala (nejsou o ní záznamy, lze jí však s jistotou předpokládat). S vynálezem knihtisku byly totiž většinou rukopisy prodávány nebo prostě ničeny, aby uvolnily místo knihám tištěným. Během následujících čtyř set let se knižní fond rozvíjel nákupy jednotlivin a zisky celých knižních celků z pozůstalostí kanovníků. Mezi největší donátory patřil bezpochyby v polovině 18. století Bedřich Ignác Reintsch, po jehož smrti dokonce došlo k první doložené katalogizaci kapitulní knihovny. Největší akvizicí byla zřejmě r. 1850 knihovna soboteckého děkana a národního buditele Františka Vetešníka (jednalo se o téměř 1600 svazků).

Co se týče místa uložení knihovny, je nám známo až od roku 1888, kdy byla přesunuta do nově postavené budovy probošství a nově katalogizována. V této budově zůstala až do okupace. O jejích osudech během druhé světové války bohužel nevíme prakticky nic. Dozvídáme se o nich až roku 1948, kdy byla kvůli přesunu teologické fakulty do Litoměřic z probošství přesunuta. Rokem 1948 začínají pro knihovnu období častých stěhování, kdy docházelo jak ke ztrátám, tak i k poškozování jednotlivých svazků. Rokem 1948 tak v podstatě končí téměř 900 let trvající vývoj tohoto fondu. Podle odhadů došlo během jednotlivých stěhování ke ztrátě přibližně 20% celkového počtu děl.

Mezi až groteskní situace, které demonstrují dobu, v níž docházelo k přesunům, patří příhoda, během které jeden z nákladních vozů, kterým měly být knihy z budovy probošství převezeny na biskupskou rezidenci, odjel z Dómského náměstí, aby svůj náklad složil ve sběrném dvoře. Raději ani neuvažujme nad tím, o jaké unikáty byla knihovna ochuzena.